کد آگهی : A6C4984
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : ۵۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۶:۲۷ - ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۲۵۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C4145
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۹:۱۰:۵۰ - ۱۶ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4111
محل : البرز , فردیس
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۰۹:۱۴:۴۰ - ۱۳ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C4027
محل : البرز , فردیس
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۴:۳۳:۵۸ - ۰۶ دی ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C3879
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ : ۰۸:۵۰:۴۵ - ۲۷ آذر ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد آگهی : A6C3337
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۱:۱۹:۱۷ - ۱۵ آبان ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C2368
محل : البرز , کرج
حداقل حقوق : نامشخص
تاریخ : ۱۳:۳۳:۲۸ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : نامشخص
کد آگهی : A6C1602
محل : البرز , فردیس
حداقل حقوق : ۰ تومان
تاریخ : ۱۶:۱۲:۱۱ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
حداکثر حقوق : ۰ تومان