۳۰۰ متر سالن جهت انباریا سالن تولیددر سیزده آبان
تماس
محل سیزده آبان - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
300 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری صنعتی
۳۰۰ متر سالن ارتفاع استاندارد اب برق گاز تلفن جهت انبار یا سالن تولید اجاره توافقی .خ سیزده آبان میدان خالقی پشت بازار آهن .
گزارش مشکل آگهی
۳۰۰ متر سالن جهت انباریا سالن تولیددر سیزده آبان
۳۰۰ متر سالن جهت انباریا سالن تولیددر سیزده آبان۳۰۰ متر سالن جهت انباریا سالن تولیددر سیزده آبان۳۰۰ متر سالن جهت انباریا سالن تولیددر سیزده آبان
محل سیزده آبان - تهران
رهن
0 تومان
اجاره
0 تومان
قابلیت تبدیل رهن و اجاره بله
متراژ‌
300 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1390
نوع آگهی رهن و اجاره
کاربری صنعتی
۳۰۰ متر سالن ارتفاع استاندارد اب برق گاز تلفن جهت انبار یا سالن تولید اجاره توافقی .خ سیزده آبان میدان خالقی پشت بازار آهن .
گزارش مشکل آگهی