باغ روستای گلخندان
تماس
محل بومهن - تهران
قیمت
3,870,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
3870 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
قطعه زمین باغی واقع درراسته باغی روستای خوش اب و هوای گلخندان شهربومهن. دارای چاه اب ۴متری پرازاب و سند شش دنگ،کارانشعابات انجام میشود،ابتدای باغ از جاده اصلی روستا شروع شده وانتهای باغ به رودخانه ختم میشود ضمن اینکه حریم رودخانه نیز رعایت شده،دارای درختان گردو البالو والو،باغ تا خیابان اصلی بومهن ۵دقیقه وتا شهر تهران ۳۰دقیقه فاصله دارد،یک چهاری نیزداخل باغ وجود دارد که خودش مجوز ساخت برای باغ به حساب می آید. باغ ۳۸۷۰متر میباشد وقیمت باغ متری۲۰۰ ارزان تراز باغ های دیگر است ضمن اینکه با خریدار تاحدامکان میتوانیم کنار بیاییم
گزارش مشکل آگهی
باغ روستای گلخندان
باغ روستای گلخندانباغ روستای گلخندان
محل بومهن - تهران
قیمت
3,870,000,000 تومان
متراژ‌
3870 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
قطعه زمین باغی واقع درراسته باغی روستای خوش اب و هوای گلخندان شهربومهن. دارای چاه اب ۴متری پرازاب و سند شش دنگ،کارانشعابات انجام میشود،ابتدای باغ از جاده اصلی روستا شروع شده وانتهای باغ به رودخانه ختم میشود ضمن اینکه حریم رودخانه نیز رعایت شده،دارای درختان گردو البالو والو،باغ تا خیابان اصلی بومهن ۵دقیقه وتا شهر تهران ۳۰دقیقه فاصله دارد،یک چهاری نیزداخل باغ وجود دارد که خودش مجوز ساخت برای باغ به حساب می آید. باغ ۳۸۷۰متر میباشد وقیمت باغ متری۲۰۰ ارزان تراز باغ های دیگر است ضمن اینکه با خریدار تاحدامکان میتوانیم کنار بیاییم
گزارش مشکل آگهی