دارای جواز ساخت
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
450,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
تفکیک شده بامجوز ساخت شهرداری ،خیابون بیستوچهار متریه...کمربندی به اتوبان ساوه بر خیابان ،به خریدار تخفیف داده میشه (فوری)
گزارش مشکل آگهی
دارای جواز ساخت
محل شهریار - تهران
قیمت
450,000,000 تومان
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
تفکیک شده بامجوز ساخت شهرداری ،خیابون بیستوچهار متریه...کمربندی به اتوبان ساوه بر خیابان ،به خریدار تخفیف داده میشه (فوری)
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه