زمین فروشی لشکر 665 متر
تماس
محل لشکر - تهران
قیمت
5,500,000 تومان
قیمت هر متر
8,271 تومان
وام ندارد
متراژ‌
665 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
‎آدرس زمین ‎لواسان کوچک ؛؛خیابان بلوارامام خمینی؛؛خیابان کند دوراهی ناصرآباد ‎سمت راست؛؛خیابان گلها(کیور) ‎دست راست کوچه نپتون دست چپ ‎درب چهارم ‎مشخصات زمین چهاری ‎ششصدوشصت وپنج مترمربع۶۶۵ ‎به ارتفاع دومتروبیست۲۲۰سنگی الوان ‎گودبرداری شده جهت زیرزمین واستخر وسه کامیون آجر ‎معبرکوچه چهارمترونیم ‎برزمین بیست وپنج مترونیم ‎سنددفترچه منگوله دار ‎قابلیت گرفتن آب لوله کشی وبرق وگاز وتلفن زمین شمالی میباشد
گزارش مشکل آگهی
زمین فروشی لشکر 665 متر
محل لشکر - تهران
قیمت
5,500,000 تومان
متراژ‌
665 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
‎آدرس زمین ‎لواسان کوچک ؛؛خیابان بلوارامام خمینی؛؛خیابان کند دوراهی ناصرآباد ‎سمت راست؛؛خیابان گلها(کیور) ‎دست راست کوچه نپتون دست چپ ‎درب چهارم ‎مشخصات زمین چهاری ‎ششصدوشصت وپنج مترمربع۶۶۵ ‎به ارتفاع دومتروبیست۲۲۰سنگی الوان ‎گودبرداری شده جهت زیرزمین واستخر وسه کامیون آجر ‎معبرکوچه چهارمترونیم ‎برزمین بیست وپنج مترونیم ‎سنددفترچه منگوله دار ‎قابلیت گرفتن آب لوله کشی وبرق وگاز وتلفن زمین شمالی میباشد
گزارش مشکل آگهی