زمین ۲۵۰ متری تفکیک نشده
تماس
محل پاکدشت - تهران
قیمت
62,500,000 تومان
قیمت هر متر
250,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
250 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
واقع در ۴۵ متری سپاه جنب پست گاز(مطابق عکس) نسق : اراضی محمدی متراژ ۲۵۰ متر تعداد ۲ قطعه ۲۵۰ متری کنار هم هر قطعه ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
گزارش مشکل آگهی
زمین ۲۵۰ متری تفکیک نشده
محل پاکدشت - تهران
قیمت
62,500,000 تومان
متراژ‌
250 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
واقع در ۴۵ متری سپاه جنب پست گاز(مطابق عکس) نسق : اراضی محمدی متراژ ۲۵۰ متر تعداد ۲ قطعه ۲۵۰ متری کنار هم هر قطعه ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه