فروش زمین مزایده 422متر
تماس
محل ورامین - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
422 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مزایده مزایده زمین مزایده ای ب متراژ 422/9متر مربع در پیشوای ورامین ب صورت مزایده بفروش میرسد نشانی ملک فوق واقع در پیشوا نرسیده ب پمپ بنزین نرسیده ب باربری جعفریه میباشد زمان برگذاری مزایده در تاریخ 98/8/12 از ساعت 11الی 12روز یکشنبه در محل اجرای احکام دادگاه پیشوا ب مزایده گذاشته خواهد شد طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از موعد مزایده با مراجعه ب اجرای احکام دادگاه پیشوا از ملک توقیفی فوق دیدن نمایند ومزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس که ب مبلغ پنجاه میلیون وهفتصد وچهل وهشت هزار تومان مباشد شروع وبرنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت راقبول نماید
گزارش مشکل آگهی
فروش زمین مزایده 422متر
محل ورامین - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
422 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مزایده مزایده زمین مزایده ای ب متراژ 422/9متر مربع در پیشوای ورامین ب صورت مزایده بفروش میرسد نشانی ملک فوق واقع در پیشوا نرسیده ب پمپ بنزین نرسیده ب باربری جعفریه میباشد زمان برگذاری مزایده در تاریخ 98/8/12 از ساعت 11الی 12روز یکشنبه در محل اجرای احکام دادگاه پیشوا ب مزایده گذاشته خواهد شد طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از موعد مزایده با مراجعه ب اجرای احکام دادگاه پیشوا از ملک توقیفی فوق دیدن نمایند ومزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس که ب مبلغ پنجاه میلیون وهفتصد وچهل وهشت هزار تومان مباشد شروع وبرنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت راقبول نماید
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه