مجتمع تجاری گل نرگس طبقه زیرزمین پلاکa36
تماس
محل ورامین - تهران
قیمت
910,000,000 تومان
قیمت هر متر
70,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
13 متر مربع
سال ساخت 1386
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
کل ثمن معامله به صورت ٥٠ درصد نقدی والباقی در چکهای ماهانه تا پایان بهمن ماه پذیرفته میشود البته قابل به ذکر است مبایعه نامه نوشته میشود وبعد از پایان کار شهرداری مثل الباقی مغازه ها سند تک برگی میخورد
گزارش مشکل آگهی
مجتمع تجاری گل نرگس طبقه زیرزمین پلاکa36
مجتمع تجاری گل نرگس طبقه زیرزمین پلاکa36
محل ورامین - تهران
قیمت
910,000,000 تومان
متراژ‌
13 متر مربع
سال ساخت 1386
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
کل ثمن معامله به صورت ٥٠ درصد نقدی والباقی در چکهای ماهانه تا پایان بهمن ماه پذیرفته میشود البته قابل به ذکر است مبایعه نامه نوشته میشود وبعد از پایان کار شهرداری مثل الباقی مغازه ها سند تک برگی میخورد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه