384 متر کلنگی بر 12 متری جنوبی آلاله شرقی
تماس
محل شهر زیبا - تهران
قیمت
18,432,000,000 تومان
قیمت هر متر
48,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
384 متر مربع
سال ساخت 1375
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
متری 48 میلیون تومان بر 12 متری جنوبی موقعیت عالی تخفیف پای معامله
گزارش مشکل آگهی
384 متر کلنگی بر 12 متری جنوبی آلاله شرقی
محل شهر زیبا - تهران
قیمت
18,432,000,000 تومان
متراژ‌
384 متر مربع
سال ساخت 1375
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
متری 48 میلیون تومان بر 12 متری جنوبی موقعیت عالی تخفیف پای معامله
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه